Categorie General > Stiri Interne

Convorbirile telefonice ?i mailurile ar putea fi monitorizate legal

(1/1)

Pamico:
Convorbirile telefonice ?i mailurile ar putea fi monitorizate legal. Proiectul noii legi "Big Brother", depus la Parlament

Proiectul de lege privind re?inerea datelor de trafic de c?tre operatorii de telefonie mobil? a fost depus la Parlament la începutul lunii noiembrie de c?tre ministrul Comunica?iilor, Valerian Vreme ?i deputatul PDL, Adrian B?dulescu, fost ofi?er SRI.Gândul.info noteaz? c? proiectul care oblig? operatorii de telefonie mobil? s? stocheze timp de ?ase luni toate apelurile ?i mailurile a fost adoptat? pentru prima dat? de Parlament în 2008 dar a fost declarat neconstitu?ional de c?tre judec?torii Cur?ii Constitu?ionale au declarat-o neconstitu?ional? în 2009, deoarece "afecteaz? exerci?iul drepturilor sau al libert??ilor fundamentale - drept la via?? intim?, privat? ?i de familie, dreptul la secretul coresponden?ei ?i libertatea de exprimare".

Proiectul actual reia în mare parte prevederile din 2008, dar ministrul Conunica?iilor sus?ine c? a încercat s? elimine prevederile neconstitu?ionale. El a ad?ugat c? dac? nu se adopt? aceast? lege România va fi penalizat? de c?tre Uniunea European?, fiind deja declan?at? procedura de infringement. Ministrul a apelat la calea parlamentar?, de?i la Ministerul Comunica?iilor este în lucru un proiect similar, care a fost criticat îns? de mai multe ONG-uri.

Pe lâng? cerin?ele partenerilor europeni, ini?iatorii sus?in c? de?inerea acestor informa?ii de c?tre autorit??i le va ajuta în vederea prevenirii, cercet?rii, descoperirii ?i urm?rii penale a infrac?iunilor ?i, în special, a criminalit??ii organizate.

"Dorim s? subliniem faptul c? necesitatea acestei legi deriv? ?i în contextul recentelor atacuri teroriste care au avut loc în Norvegia în luna iulie a acestui an, impunându-se astfel m?suri pentru combaterea recrudescen?ei acestui fenomen", explic? în expunerea de motive deputa?ii PDL Valerian Vreme ?i Adrian B?dulescu.

Dac? legea va fi adoptat? de Parlament în cazul re?elelor de telefonie fix? ?i mobil? se vor re?ine timp de ?ase luni num?rul celui care formeaz?, num?rul destinatarului, num?rului celui spre care a fost redirec?ionat apelul, dar ?i numele acestora. În cazul serviciilor de Internet - po?t? electronic? ?i telefonie, se va identifica utilizatorul, serviciul de telefonie folosit, num?rul de telefon al apelantului ?i al destinatarului, numele ?i adresa abona?ilor, identitatea echipamentului folosit. Astfel, pentru toate comunic?rile prin telefon sau internet se vor re?ine data, ora ini?ierii ?i încheierii comunic?rii, ora conect?rii ?i deconect?rii de la Internet, adresa de IP, furnizorul de Internet.

"În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea ?i re?inerea con?inutului comunic?rii sau a informa?iilor consultate în timpul utiliz?rii unei re?ele de comunica?ii electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedur? penal? ?i cele din legile speciale în materie", se arat? în proiectul de lege depus de deputa?ii PDL.

Dup? ?ase luni toate aceste date vor trebuie distruse ireversibil.

"Oamenii nu trebuie s? se a?tepte la nimic în plus. Acest mecanism func?ioneaz? ?i în prezent numai c? el trebuie adus în legalitate. Este vorba doar despre re?inerea datelor de trafic, asta însemnând numerele de telefon ale celor care apeleaz? ?i ale celor primesc ?i intervalul cât a durat convorbirea pentru o perioad? de ?ase luni de zile pentru ca ele în cazul unor infrac?iuni s? poat? servi urm?rii penale. Deci oamenii nu vor fi afecta?i sub nicio form?. S-au purtat discu?ii ?i cu societatea civil? ?i cu partea de justi?ie, am încercat s? elimin?m toate elementele de neconstitu?ionalitate. În momentul de fa?? nu avem un control asupra operatorilor, ei pot re?ine sau nu datele de trafic. Partea procedural?, ceea ce înseamn? folosirea acestor date în unele procese penale nu poate fi utilizat? atâta timp cât ele nu sunt re?inute legal", a declarat pentru gândul Adrian B?dulescu. Fost ofi?er SRI în perioada 1992 - 2002, deputatul PDL sus?ine c? aceast? experien?? nu l-a ajutat în redactarea acestui proiect de lege.

El a men?ionat c? dac? acest proiect de lege nu va fi adoptat în dou? luni, România va fi penalizat? ?i va trebui s? pl?teasc? 50.000 de euro pe zi.

"Aceast? directiv? se aplic? în toate statele UE cu excep?ia Germaniei. Germania ?i România nu o au la aceast? dat?, iar Suedia este în procedur? de infringement, ea a fost judecat? ?i pl?te?te la ora aceasta 50.000 de euro pe zi pentru c? nu au transpus aceast? directiv? în practic?", a subliniat B?dulescu.

Deputatul PDL recunoa?te îns? c? ini?iativa legislativ? se afl? în contradic?ie cu deciziile Cur?ii Constitu?ionale. "În lege apare c? va fi re?inut ?i num?rul destinatarului ?i al celui care apeleaz?. Suntem pu?in în contradic?ie în sensul c? directiva european? prevede acest lucru, de?inerea celor dou? numer, iar Curtea Constitu?ional? a spus c? ar trebui re?inut numai num?rul celui care a apelat", a dezv?luit ini?iatorul legii.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View