Categorie General > Stiinta si Tehnologie

Cum poate fi dresat Facebook-ul

(1/1)

Pamico:
Cum poate fi dresat Facebook-ul

Profesioni?tii din bran?ele adiacente comunic?rii sunt, din principiu, alergici la orice înseamn? legiferare. Imunitatea la cenzur? se poate foarte u?or pr?p?di. "Autoreglementare" ar putea fi sintagma în interiorul c?reia se întâlnesc interesele autorit??ilor, consumatorilor ?i ofertan?ilor de servicii.Precum în presa clasic?, la fel ?i în online. Autoreglementarea este, de altfel, subiectul în jurul c?ruia graviteaz? negocierile lansate, la Berlin, de c?tre Ministerul federal de Interne cu reprezentan?ii asocia?iilor ce se ocup? de protec?ia datelor private ?i a consumatorilor ?i cu firmele care, prin platformele de internet deschise publicului, au acces la informa?ii considerate sensibile despre clien?ii lor. Scopul principal al întâlnirilor este elaborarea unui cod de conduit? autoasumat de administratorii re?elelor de socializare, scrie Deutsche Welle.

A?teptând "codul de conduit?"

Germanii s-au dovedit, în special în epoca internetului 2.0, extrem de sensibili la modul în care le sunt expuse datele personale. Nu mai departe de începutul acestei toamne: responsabilul pentru protec?ia datelor din landul Schleswig-Holstein a ob?inut prin decizie judec?toreasc? închiderea paginilor de Facebook ale tuturor institu?iilor subordonate Executivul de land (în parantez? fie spus, tocmai cabinetul premierului regional, refuz? s? pun? în practic? aceast? m?sur?).

Cam în aceea?i perioad? a avut loc ?i o prim? întrevedere între ministrul federal de Interne, Hans-Peter Friedrich, ?i principalul lobbist al Facebook în Europa, Richard Allan, ocazie cu care cei doi declarau c? s-au în?eles cu privire la instituirea, de c?tre platforma de socializare, a unui regulament intern de lucru privind modul de operare cu datele clien?ilor. Între timp, îns?, Facebook nu a dat nici un semn c? ar fi început s? lucreze la respectivul "cod de conduit?", scrie Deutsche Welle.

Nu este prima oar? când platforma ce sus?ine cea mai celebr? re?ea de socializare promite autoreglementare ?i las? lucrurile neschimbate. În luna iunie, comisarul european pentru Agend? Digital?, Neelie Kroes, î?i exprima regretul fa?? de superficialitatea cu care Facebook ?i alte site-uri de acela?i gen au dat curs unei în?elegeri (intitulat? "Safer Social Networking Principles") convenite pentru a limita expunerea minorilor care utilizeaz? asemenea platforme. În fapt, regretul exprimat de Kroes este un mod voalat de a spune c? discu?iile dintre antreprenorii online ?i institu?iile europene nu s-au concretizat în nici un fel.

La începutul lunii trecute, ministrul federal german pentru Protec?ia Consuamtorului, Ilse Aigner, a zburat la Washington, ocazie cu care s-a întâlnit cu Marne Levine, responsabila pentru rela?ia cu lumea politic? în staff-ul Facebook (altfel spus, lobbistul re?elei de socializare). Mesajul lui Aigner pentru Levine: în Germania, stocarea de date este deja în sine o problem?; cu atât mai complicat? devine situa?ia când cineva folose?te informa?iile culese în scopuri comerciale. Transparen?a este regula fundamental?: clien?ii trebuie s? poat? vedea ce se întâmpl? cu datele lor.

Prea mult? democra?ie?

Când, pe o pagin? oarecare, un utilizator de Facebook apas? butonul "îmi place", informa?ia este afi?at? automat pe pagina lui de Facebook. În plus, se genereaz? un impuls informatic (cookie) transmis c?tre serverul platformei, unde, stocat împreun? cu alte asemenea "cookies", permite analizarea preferin?elor respectivului utilizator ?i conturarea profilului de consumator - ceea ce, desigur, înlesne?te antreprenorului Facebook optimizarea vânz?rii spa?iului de publicitate de pe platforma social? pe care o administreaz?. Or, a?a ceva contravine viziunii ?i legisla?iei germane despre protec?ia sferei private. S?pt?mâna trecut?, îns?, într-o audiere în fa?a Bundestagului, Richard Allen le-a reamintit parlamentarilor de la Berlin c? Facebook î?i are sediul la Dublin, ceea ce oblig? la respectarea limitelor comunitare în materie de intimitate a consumatorului. În traducere liber?: Facebook nu se supune, din Irlanda, regulilor Germaniei - dar nu-i nimic, putem s? ne mai vedem la un pahar de vorb?.

Spre deosebire de Facebook, Google a lansat, pentru re?eaua proprie de socializare Google+, o campanie de informare menit? s? încurajeze recursul la discern?mânt în împ?rt??irea propriilor date. Gestul celor de la Google, venit cel pu?in aparent în întâmpinarea autorit??ilor germane, se dore?te mai degrab? a fi un mesaj: l?sa?i clien?ii s? decid? singuri cât sunt dispu?i s? se expun?. Ceea ce nici nu sun? neap?rat r?u - ?i nu necesit? mai mult decât un exerci?iu de discern?mânt.

Mul?i dintre anali?tii pie?ei online din Germania pun la îndoial? eficien?a autoreglement?rii. De pe pozi?ia de cvasi-monopol pe care o de?ine Facebook pe pia??, în absen?a unei alternative pentru consumatori (c?ci - nu-i a?a? - "to?i prietenii mei tr?iesc deja pe Facebook" ?i "dac? nu e?ti pe Facebook nu exi?ti"!) ?i pe fondul antecedentelor, este de a?teptat ca re?elele de socializare s? mimeze pe mai departe bunele inten?ii, pe care, ulterior, s? le trag? pe o linie moart?, pentru a le scoate, eventual, la parad?, când li se va cere iar??i socoteal?. Pân? la urm?, re?elele de socializare pot fi sigure de un lucru: oricât? exasperare vor stârni în rândul autorit??ilor federale, acestea din urm? nu vor recurge niciodat? la m?sura radical? de a le interzice.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View