Categorie General > Stiri Interne

USL discut? luni despre declan??rea procedurii de suspendare a presedintelui

(1/1)

Pamico:
USL discut? luni despre posibilitatea declan??rii procedurii de suspendare a lui Traian B?sescu

Pre?edin?ii PSD, PNL ?i PC anun??, într-o declara?ie de pres?, c?, în urma declara?iilor ?efului statului referitoare la înghe?area pensiilor, au solicitat juri?tilor din partidele lor s? preg?teasc? pentru luni un raport în care s? fie evaluat? posibilitatea declan??rii procedurilor de suspendare."Am luat act cu îngrijorare ?i indignare de faptul c?, prin noile sale declara?ii f?cute la postul public de radio, pre?edintele Traian B?sescu anun?? explicit refuzul s?u de a aplica legea care prevede indexarea anual? a pensiilor, precum ?i hot?rârile judec?tore?ti definitive ?i irevocabile câ?tigate de profesori ?i al?i bugetari (decizii date în aplicarea legii promulgate chiar de c?tre domnia sa!). Acest refuz va persista chiar ?i dup? o eventual? pronun?are a Cur?ii Constitu?ionale în sensul obligativit??ii aplic?rii respectivelor legi. Aceste pozi?ii sunt extrem de iresponsabile ?i periculoase deoarece înt?resc mesajul pre?edintelui despre abolirea statului de drept în România", se arat? în declara?ia comun? de pres? semnat? de Victor Ponta, Crin Antonescu ?i Daniel Constantin.

Liderii PSD, PNL ?i PC sus?in totodat? c? "aceste semnale vin într-o serie mai lung? de ac?iuni comise de pre?edintele Traian B?sescu în ultima perioad?", pe care ei le consider? "v?dit neconstitu?ionale".

"?inând cont de aceste lucruri, am solicitat juri?tilor din partidele noastre s? preg?teasc? pentru luni, la ?edin?a s?pt?mânal? a USL, un raport fundamentat cu privire la aceste ac?iuni grave pe care le consider?m ca înc?lcand prevederile Constitu?iei României. Raportul va trebui s? con?in? o evaluare respectivelor fapte, precum ?i m?sura în care acestea pot face obiectul unei ac?iuni de suspendare a pre?edintelui Traian B?sescu, în conformitate cu articolul 95 din Constitu?ia României. Men?ion?m c? dac?, în urma analizei juridice ?i politice, constat?m c? ac?iunile incriminate constuie în mod substan?ial o atingere grav? adus? ordinii constitu?ionale, USL nu va ezita s? declan?eze procedurile de suspendare din func?ie a pre?edintelui B?sescu, chiar ?i în lipsa unei majorit??i în Parlament", conchid liderii PSD, PNL ?i PC.

Pre?edintele Traian B?sescu a declarat, miercuri, la RRA, c?, indiferent care va fi rezultatul sesiz?rii la CC a înghe??rii pensiilor ?i salariilor în anul 2012, "bani nu exist?", ar?tând c?, "dac? ar exista, s-ar pl?ti".

"Indiferent care este rezultatul la Curtea Constitu?ional?, bani nu exist?. Dac? ar exista, s-ar pl?ti", a spus pre?edintele Traian B?sescu, referindu-se la legea care prevede înghe?area pensiilor ?i salariilor în anul 2012 ?i care a fost contestat? de opozi?ie la Curtea Constitu?ional?.

"To?i trebuie s? în?elegem c? nu mai putem tr?i împrumutând bani pentru consum. (...) Politic, ?i pentru mine, ?i pentru Guvern ar fi foarte u?or s? o facem pe genero?ii, condamnând ?ara în anii urm?tori", a ad?ugat Traian B?sescu.

?eful statului a ad?ugat c? "un an, pân? la alegeri, po?i supravie?ui f?când lucruri demagogice". El a ar?tat îns? c? "am mai tr?it aceast? experien??", în 2007-2008 ?i c? trebuie înv??at din ea.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View