Categorie General > Stiri Locale

Gigacaloria - 245 de lei

(1/1)

Pamico:
Gigacaloria - 245 de lei

Pre?ul aprobat ieri în Consiliul Local Craiova este mai mare decât cel de anul trecut (194,08 lei), care era subven?ionat de la bugetul de stat, dar mai mic decât cel propus ini?ial de primar (280 de lei).

Dup? aproape o or? de discu?ii aprinse, Consiliul Local Craiova a aprobat pân? la urm?, în ?edin?a de ieri, noul pre? la care va fi facturat? gigacaloria craiovenilor racorda?i la re?eaua centralizat? de înc?lzire.

Pân? ieri, pre?ul gigacaloriei fusese de 194,08 lei, a?a cum îl aprobase în urm? cu un an legislativul local. Ca urmare a elimin?rii subven?iei acordate de la bugetul de stat, consiliul local urma s? aprobe noul nivel al pre?ului. Din calculele Regiei de Termoficare, pre?ul care ar acoperi toate costurile „de produc?ie“ ar fi de 280 de lei pentru gigacaloria produs? în punctele termice ?i de 335 de lei în cazul centralelor termice pe gaze. Drept urmare, primarul Antonie Solomon a înaintat consiliului propunerea de facturare a gigacaloriei c?tre popula?ia Craiovei la pre?ul de 280 de lei, indiferent la cel fel de central? ar fi racordate locuin?ele, urmând ca din bugetul local s? se suporte diferen?a pân? la valoarea mai ridicat? a pre?ului în centralele de cartier care func?ioneaz? pe gaze.

În urma discu?iilor aprinse din comisiile de specialitate, executivul municipal a înaintat legislativului local o nou? propunere: 255 de lei pe gigacalorie, diferen?a pân? la 280, respectiv 335 de lei, s? fie suportat? din bugetul local. De la aceast? valoare au pornit discu?iile în ?edin?a de consiliu de ieri, în condi?iile în care nici unul dintre partidele reprezentate în acest for nu se ar?tase de acord cu aceast? valoare.

„Nu mai politiza?i acest subiect!“

Primul care a luat cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi a ?edin?ei de ieri a Consiliului Local Craiova a fost viceprimarul M?rinic? Dinc?. În calitate de consilier local ?i de pre?edinte al PDL Craiova, el a venit cu o nou? propunere de pre?.

„Am constatat c? to?i consilierii locali sus?in un pre? mai mic al gigacaloriei. Eu propun ca acest pre? s? fie de 245 de lei ?i sus?in aceast? variant? din mai multe motive. Pe de o parte, Termoficarea ar putea s? mizeze pe încasarea sigur? de la prim?rie a subven?iilor reprezentând diferen?a de pre?. Pe de alt? parte, cet??enii ar putea s?-?i achite mai u?or facturile la c?ldur? la un pre? mai mic“, a explicat Dinc?. Viceprimarul a reamintit Termofic?rii c? va insista pentru punerea în practic? a propunerilor sale de cre?tere a încas?rilor de la cet??eni, prin încheierea de contracte individuale, înfiin?area unor casierii de cartier, facturarea prezumat? a c?ldurii (a c?rei plat? s? se întind? astfel pe toate cele 12 luni ale anului), dar ?i rezolvarea diferendelor cu Compania de Ap? ?i Complexul Energetic pe tema unor datorii de circa 20 de milioane de euro pe care Termoficarea nu le recunoa?te.

F?r? s? comenteze valoarea propus? de PDL, consilierul PNL Pavel Badea a anun?at c? „USL va vota împotriva proiectului ini?iat de executiv, pentru c? avem convingerea c? se poate merge pe un pre? mai mic de 255 de lei pe gigacalorie“. Cât de mic a spus-o colegul s?u de coali?ie, pesedistul Constantin R?duc?noiu, care a propus nici mai mult, nici mai pu?in decât r?mânerea la vechiul pre?, de 194,08 lei, de?i directorul economic al prim?riei explicase c? singura variant? sustenabil? la limit? din bugetul local este aceea de 255 de lei. De unde s? se ia diferen?a de bani? Un alt pesedist, consilierul local Gheorghe Nedelescu, a sus?inut c? se pot face economii substan?iale de la cheltuielile cu desz?pezirea, în condi?iile în care în perioada 2004-2008 desz?pezirea Craiovei - f?cut? în regie proprie - a costat municipalitatea 1,1 milioane de lei/an, iar în 2009 aceea?i desz?pezire (de aceast? dat? efectuat? de Delta ACM) a costat 5,5 milioane.

„Situa?ia de la Termoficare nu e a?a catastrofal?, cum o prezint? unii, iar asta în urma eforturilor directorului Tatian Tudorache, datorit? c?ruia Regia n-a intrat în faliment“, a replicat Antonie Solomon, cerându-le consilierilor s? „nu mai politiza?i acest subiect, al pre?ului gigacaloriei“, apoi p?r?sind prezidiul. Dup? circa o or? de certuri între consilieri, Solomon a revenit ?i ?i-a reluat locul la tribun?, repro?ându-le membrilor legislativului local c? „am fost pân? la spital, m-am întors ?i tot la punctul ?sta v? g?sesc, certându-v?“.
S?tul de certuri, Solomon le-a spus consilierilor: „V? propun 245 de lei pe gigacalorie, c? e un pre? sustenabil“. În noua variant?, proiectul a trecut cu votul consilierilor PDL, în ciuda voturilor „împotriv?“ ale pesedi?tilor ?i peneli?tilor.

Pierderile Termofic?rii, din nou retrase

Tot ieri ar fi trebuit s? se ia în discu?ie ?i cre?terea nivelului pierderilor de la 16 la 22% în re?elele de distribu?ie a agentului termic ale Regiei de Termoficare, pierderi care se suport? de cet??eni. Proiectul a fost îns? retras chiar ieri-diminea?? de pe ordinea de zi a ?edin?ei, de c?tre executivul local.

sutsa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View