Categorie General > Stiri Interne

Amenzile pe roviniete anulate. Afl? motivul

(1/1)

Pamico:
Sigur nu ?tia?i: amenzile pe roviniete anulate. Afl? motivul

Judec?torii anuleaz? amenzile pentru c? procesele-verbale au semn?tura electronic? a CNADNR ?i nu semn?tur? olograf?. În legea din 2001, nimeni nu se gândise la noile cuceriri ale ?tiin?ei.

You are not allowed to view links. Register or Login

Un nou fenomen se propag? în instan?ele din România: anularea amenzilor pentru neplata rovinietei, motivul fiind c? procesele-verbale trimise prin po?t? nu sunt semnate. G?selni?a a ap?rut în ultimele s?pt?mâni, fiind folosit? de câ?iva avoca?i din Cluj, iar judec?torii încep s? anuleze pe band? rulant? aceste amenzi. Înc? o dat?, ni?te juri?ti iste?i speculeaz? o mic? sc?pare a legii.

Amenzile sunt generate automat, printate ?i trimise prin po?t? având semn?tur? electronic?. Îns? legea spune c? documentele pe hârtie trebuie s? aib? semn?tur? olograf?. Cealalt? este valabil? doar pentru actele în format electronic.

Amenzi ustur?toare pentru lipsa rovinietei

În ultimele luni, mii de români care nu ?i-au cump?rat rovinieta pentru a putea circula pe drumurile publice au primit acas? procese-verbale de sanc?ionare emise de Compania Na?ional? de Autostr?zi ?i Drumuri Na?ionale din România (CNADNR). Amenzile sunt ustur?toare, între 250 ?i 500 de lei, la care se adaug? un tarif de desp?gubire de 28 de euro (118 lei).

CNADNR identific? numerele de înmatriculare ale ma?inilor ?i le compar? cu cele din baza de date na?ional?, unde sunt identifica?i cei care n-au pl?tit rovinieta.

Avoca?ii celor care contest? amenzile în Justi?ie au sesizat c? pot invoca lipsa unei semn?turi oficiale pe fiecare proces verbal în parte. Din cauza num?rului mare de amenzi aplicate, acestea sunt tip?rite ?i ?tampilate de Centrul pentru Studii Tehnice Rutiere, nemaifiind semnate.

Nimeni nu s-a gândit în 2001 la semn?tura electronic?

Exist? îns? o prevedere în Ordonan?a 2/2001, privind regimul de aplicare a contraven?iilor pe teritoriul României, care oblig? semnarea acestor procese-verbale, sub san?iunea nulit??ii absolute. Oficialii CNADNR sus?in c? documentele sunt valabile pentru c? au semn?tura electronic? a agentului constatator. Aici intervine o alt? lege (445/2001) care spune, pe scurt, c? "înscrisul în form? electronic? este destinat pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic". Aici e hiba: ?oferii prin?i f?r? roviniet? spun c? amenzile le primesc pe hârtie ?i nu "printr-un program informatic".

Gafa ar putea fi speculat? în întregul sistem judiciar pentru c?, în 2001, când s-a publicat Ordonan?a privind regimul contraven?iilor în România nimeni n-a prev?zut posibilitatea folosirii semn?turii electronice, aceasta nefiind inclus? în textul legii. În acest moment, la Cluj, sunt zeci de amenzi anulate tocmai din acest motiv.

Noroco?ii care au ob?inut anularea în instan??

Judec?torii pretind în instan?? ca procesul-verbal de contraven?ie s? con?in? obligatoriu o serie de date legate de institu?ia care l-a emis, sanc?iunea aplicat?, numele ?i prenumele agentului constatator ?i semn?tura acestuia. Dac? lipse?te un singur element, conform Ordonan?ei 2/2001, procesul-verbal este nul de drept (conform articolului 17). Judec?torii au început s? dea dreptate contestatarilor.

"Analizând textul proceselor verbale de constatare ?i sanc?ionare a contra ven?iei, adresate de CNADNR, se constat? cu u?urin?? c? semn?tura agentului constator ce atrage nulitatea procesului verbal lipse?te cu des?vâr?ire, ceea ce antreneaz? automat sanc?iunea nulit??ii absolute", se arat? într-unul de la Judec?toria Cluj Napoca.

De exemplu, un clujean norocos este Ioan Cornea, care a fost susprins de camerele companiei de drumuri în localitatea Gil?u, jude?ul Cluj, circulând f?r? roviniet?. ?i în cazul acestuia procesul verbal nu a fost semnat. În cazul lui Cornea, judec?torul a decis c? procesul verbal este lovit de nulitate absolut? deoarece nu cuprinde printre altele ?i semn?tura agentului constatator. ?i astfel Ioan Cornea a câ?tigat procesul.

"Se constat? c? semn?tura agentului constator ce atrage nulitatea procesului verbal lipse?te cu des?vâr?ire".
JUDEC?TORIA CLUJ NAPOCA, pasaj din sentin?a prin care o amend? a fost anulat?

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View