Categorie General > Stiri Internationale

O decizie care ar putea îngenunchea ACTA pentru totdeauna

(1/1)

Pamico:
O decizie care ar putea îngenunchea ACTA pentru totdeauna

Administratorul unei re?ele sociale online nu poate fi constrâns s? instituie un sistem de filtrare general, care s?-i vizeze pe to?i utilizatorii s?i, pentru a preveni utilizarea ilicit? a operelor muzicale ?i audiovizuale, a decis, joi, Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg.

You are not allowed to view links. Register or Login

În opinia CJUE, o asemenea obliga?ie nu ar respecta interdic?ia de a impune unui asemenea furnizor o obliga?ie general? de supraveghere nici cerin?a de a asigura un just echilibru între, pe de o parte, protec?ia dreptului de autor ?i, pe de alt? parte, libertatea de a desf??ura o activitate comercial?, dreptul la protec?ia datelor cu caracter personal ?i libertatea de a primi ?i de a transmite informa?ii.

Decizia s-a dat în cazul SABAM, care este o societate belgian? de gestiune care reprezint? autorii, compozitorii ?i editorii de opere muzicale. În aceast? calitate, ea este îns?rcinat?, printre altele, s? autorizeze utilizarea operelor lor protejate de c?tre ter?i. Cealalt? parte în litigiu este Netlog NV, care exploateaz? o platform? de re?ea social? online, pe care fiecare persoan? care se înscrie prime?te un spa?iu personal denumit "profil", care îi este accesibil de oriunde din lume. Aceast? platform?, utilizat? zilnic de zeci de milioane de persoane, are ca func?ie principal? crearea de comunit??i virtuale în cadrul c?rora aceste persoane pot comunica între ele ?i î?i pot face prieteni. În cadrul profilului lor, utilizatorii pot printre altele s? ?in? un jurnal, s? indice hobby-urile ?i preferin?ele lor, s? î?i arate prietenii, s? afi?eze fotografii personale sau s? publice videoclipuri.

Potrivit SABAM, re?eaua social? a Netlog ofer? de asemenea utilizatorilor posibilitatea de a se folosi, prin intermediul profilului lor, de opere muzicale ?i audiovizuale din repertoriul SABAM punând aceste opere la dispozi?ia publicului într-o asemenea manier? încât al?i utilizatori ai re?elei s? poat? avea acces ?i aceasta f?r? autorizarea SABAM ?i f?r? ca Netlog s? pl?teasc? o indemniza?ie corespunz?toare.

În 23 iunie 2009, SABAM a chemat în judecat? Netlog în fa?a pre?edintelui Tribunalului de Prim? Instan?? din Bruxelles (Belgia), solicitând printre altele obligarea Netlog s? înceteze imediat orice punere la dispozi?ie ilicit? a operelor muzicale sau audiovizuale din repertoriul SABAM, sub sanc?iunea unei penalit??i de o mie de euro pe zi de întârziere. În aceast? privin??, Netlog a sus?inut c? admiterea ac?iunii SABAM ar echivala cu impunerea unei obliga?ii generale de supraveghere, ceea ce este interzis prin Directiva privind comer?ul electronic.

În acest context, instan?a belgian? a sesizat Curtea de Justi?ie. Aceasta solicit?, în esen??, s? se stabileasc? dac? dreptul Uniunii se opune unei soma?ii emise de o instan?? na?ional? ?i adresate unui furnizor de servicii de stocare, precum un administrator al unei re?ele sociale online, de a institui un sistem de filtrare a informa?iilor stocate pe serverele sale de c?tre utilizatorii serviciilor sale, care se aplic?, f?r? deosebire, ansamblului utilizatorilor, cu titlu preventiv, pe cheltuiala sa exclusiv?, ?i pentru o perioad? nelimitat?.

În opinia Cur?ii UE, este cert c? Netlog stocheaz? pe serverele sale informa?ii furnizate de utilizatorii acestei platforme, referitoare la profilul lor, ?i c? astfel el este un furnizor de servicii de stocare în sensul dreptului Uniunii.

Este de asemenea cert c? instituirea acestui sistem de filtrare ar presupune ca furnizorul de servicii de stocare s? identifice, pe de o parte, în cadrul ansamblului fi?ierelor stocate pe serverele sale de to?i utilizatorii serviciilor sale, fi?ierele care sunt susceptibile s? con?in? opere cu privire la care titularii unor drepturi de proprietate intelectual? pretind c? de?in drepturi. Pe de alt? parte, furnizorul de servicii de stocare ar trebui s? determine, apoi, care dintre aceste fi?iere au fost stocate ?i puse la dispozi?ia publicului în mod ilicit ?i s? blocheze, în sfâr?it, punerea la dispozi?ie a fi?ierelor pe care le-a considerat ca fiind ilicite.

O asemenea supraveghere preventiv? ar impune astfel o observare activ? a fi?ierelor stocate de utilizatori la administratorul re?elei sociale. În consecin??, sistemul de filtrare ar impune acestuia din urm? o supraveghere general? a informa?iilor stocate, ceea ce este interzis prin Directiva privind comer?ul electronic.

continuarea pe: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View