GSM - Telefoane > Stiri

Operatorii telecom au modificat de ieri contractele

(1/1)

Pamico:
Operatorii telecom au modificat de ieri contractele

You are not allowed to view links. Register or Login

Ce schimbare au f?cut Cosmote, Vodafone ?i Orange

Conform noului cadru legal din domeniul telecom, începând de sâmb?t?, 25 februarie, în scopul protec?iei consumatorilor, contractele încheiate de ace?tia cu furnizorii de servicii de comunica?ii vor con?ine mai multe clauze minime obligatorii. De asemenea, noile dispozi?ii legale stabilesc, printre altele, un prag maxim pentru durata ini?ial? a contractului ?i aduc unele modific?ri referitoare la încheierea contractelor la distan?? ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunica?ii electronice, potrivit unui un comunicat al Autoritatea Na?ional? pentru Administrare ?i Reglementare în Comunica?ii (ANCOM).

Operatorii telecom au avut de modificat pân? sâmb?t? (25 februarie), contractele încheiate cu utilizatorii finali ?i s? introduc? mai multe clauze minime obligatorii în scopul protec?iei consumatorilor.

Furnizorii au obliga?ia de a le oferi consumatorilor ?i posibilitatea de a beneficia de servicii pentru o durat? contractual? de cel mult 12 luni, astfel încât ace?tia s? poat? alege oferta care se potrive?te cel mai bine nevoilor lor. Durata maxim? ini?ial? a contractelor încheiate cu utilizatorii finali persoane fizice nu mai poate dep??i 24 de luni.

Totodat?, în cazul în care utilizatorii finali persoane juridice doresc s? beneficieze de servicii de comunica?ii în condi?iile oferite consumatorilor, furnizorii au obliga?ia s? dea curs solicit?rilor acestora.

În ceea ce prive?te clauzele contractuale, potrivit noilor reglement?ri, operatorii au obliga?ia de a include în contracte, printre altele, restric?iile pe care le impun în ceea ce prive?te utilizarea echipamentului terminal, categoriile de m?suri pe care le pot lua în cazul apari?iei unor incidente sau amenin??ri de securitate, precum ?i You are not allowed to view links. Register or Login privind procedurile de gestionare a traficului în scopul de a evita congestionarea re?elei.

"Aceste informa?ii vor permite abona?ilor, de exemplu, s? afle dac? furnizorul le va restric?iona accesul c?tre anumite site-uri sau aplica?ii de pe internet, dac? le va coda telefonul în re?eaua sa sau dac? le va limita viteza de transfer dup? atingerea unui anumit volum al traficului", se spune în comunicat.

În cazul incidentelor sau amenin??rilor de securitate, furnizorii trebuie s? prevad? în contract tipul de ac?iune pe care ar putea s? o întreprind? ?i impactul acesteia asupra continuit??ii furniz?rii re?elelor ?i serviciilor la un nivel normal (de exemplu: limitare, restric?ionare sau întrerupere a serviciului), precum ?i condi?iile în care se vor produce aceste restric?ion?ri.

În afara acestor noi clauze, contractele trebuie s? con?in?, ca ?i pân? acum, datele de identificare a furnizorului, serviciile oferite, calitatea asigurat?, tarifele ?i modul de aplicare a acestora, modalitatea de ob?inere a informa?iilor la zi privind tarifele, termenul de conectare ini?ial?, tipurile de servicii de asisten?? tehnic? oferite, durata contractului, condi?iile de reînnoire ?i încetare a contractului, informa?ii privind suspendarea serviciului, desp?gubirile în cazul nerespect?rii clauzelor contractuale ?i procedura de solu?ionare a litigiilor.

În plus, potrivit reglement?rilor ANCOM, contractele încheiate pentru furnizarea de servicii de acces la internet trebuie s? con?in? clauze referitoare la parametri de calitate precum: viteza nominal?/maxim? de transfer a datelor, viteza minim garantat?, dac? este cazul, întârzierea ?i varia?ia întârzierii de transfer, rata pierderii de pachete, termenul de la care va începe furnizarea accesului la internet, exprimat în zile calendaristice, precum ?i termenele de remediere a deranjamentelor ?i de solu?ionare a reclama?iilor utilizatorilor, exprimate în ore.

Furnizorii vor publica trimestrial pe paginile lor de internet valorile acestor parametri, prima raportare urmând s? aib? loc la data de 25 aprilie.

"Aceste modific?ri se aplic? atât contractelor încheiate începând cu 25 februarie, cât ?i contractelor aflate în derulare, furnizorii având obliga?ia de a le modifica, precum ?i de a informa abona?ii despre acest lucru. Având în vedere c? aceste modific?ri sunt impuse de prevederile legale, iar nu o manifestare de voin?? a furnizorilor în sensul modific?rii unilaterale a clauzelor contractuale, utilizatorii afla?i în perioada minim? contractual? nu vor putea invoca aceste modific?ri pentru a solicita rezilierea contractului f?r? plata penalit??ilor agreate", se arat? în comunicat.

Prin noul cadru legislativ, ANCOM a preluat atribu?iile de monitorizare ?i control ?i asupra contractelor încheiate la distan?? între furnizorii de servicii de comunica?ii ?i utilizatori.

Contractele la distan?? sunt acele contracte încheiate exclusiv printr-unul sau mai multe mijloace de comunica?ie la distan?? care nu necesit? prezen?a fizic? simultan? a celor dou? p?r?i (de regul?, telefon sau e-mail).

De asemenea, ANCOM va putea lua m?suri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul ?i posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabilit??i de a beneficia de servicii de comunica?ii electronice adaptate nevoilor lor ?i în condi?ii echivalente celor de care beneficiaz? ceilal?i utilizatori finali.

Pentru a identifica aceste m?suri, autoritatea a comandat un studiu de pia?? care s? arate care este gradul de utilizare a serviciilor de comunica?ii în rândul persoanelor cu dizabilit??i, principalale dificult??i cu care se confrunt? acestea în achizi?ionarea ?i utilizarea serviciilor, precum ?i propunerile lor cu privire la îmbun?t??irea situa?iei de fapt, pe baza experien?ei proprii.

ANCOM poate sanc?iona furnizorii de servicii de comunica?ii electronice pentru neincluderea în contracte a acestor clauze minime obligatorii ?i poate solu?iona litigiile nerezolvate pe cale amiabil? dintre utilizatori ?i furnizori pentru nerespectarea acestor clauze. Pentru solu?ionarea acestor litigii, utilizatorii se pot adresa institu?iei.

Noile prevederi sunt cuprinse în OUG 111/2011 privind comunica?iile.

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View